Zasady wypożyczenia

WARUNKI WYPOŻYCZENIA

 1. Wypożyczony instrument wraz z wyposażeniem (przedmiot umowy) jest własnością osoby zdefiniowanej w umowie wypożyczenia instrumentu wraz z wyposażeniem.

 2. Warunkiem wypożyczenia instrumentu jest uiszczenie kaucji zwrotnej oraz opłat wyznaczonych w umowie.

 3. Wpłata kaucji jest równoznaczna z akceptacją warunków wypożyczenia

 4. Wysokość kaucji zwrotnej i opłat uzależniona jest od wartości instrumentu wraz z wyposażeniem.

 5. Kaucja jest zwracana w ciągu 14 dni, po zwrocie instrumentu wraz z wyposażeniem Właścicielowi po sprawdzeniu stanu technicznego instrumentu. Zwrot kaucji wp rzypadku zwrotu uszkodzonego instrumentu - jeśli uszkodzenia są wynikiem złego przewzu - kaucja zostaje zwrócona po pozytywnym rozatrzeniu reklamacji u przewoźnika.

 6. W przypadku uszkodzenia i konieczności naprawy instrumentu, z kaucji zwrotnej będzie potrącana kwota w wysokości poniesionych kosztów naprawy. Jeżeli uszkodzenia są wynikiem złego przewozu, kaucja zostaje zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w firmie przewozowej.

 7. W przypadku niewywiązywania się z umowy (płatności) z kaucji zostaną potrącone ustawowe odsetki w wysokości 0,014 za dzień braku wpłaty.

 8. Koszt strun oraz włosia nie jest wliczony do kwoty wypożyczenia. Są one dodatkowo płatne przez Wypożyczającego. Cena jest uzależniona od zastosowanych strun oraz włosia.

 9. Koszty transportu instrumentu i opakowania ponosi Wypożyczający.

 10. Koszty zwrotu instrumentu wraz z wyposażeniem Właścicielowi ponosi Wypożyczający. O planowanym terminie przesyłki należy poinformować 2 dni wcześniej, żeby zamówić kuriera na określony dzień

 11. Opłata za wypożyczenie jest liczona od dnia podpisania umowy, czyli od dnia otrzymania przez wypożyczającego przedmiotu umowy (np., od 27 grudnia do 26 stycznia itd.)

 12. Opłaty za wypożyczenie należy uiszczać miesięcznie z góry, lub za kilka miesięcy z góry. W obu przypadkach konieczne jest zaznaczenie za które miesiące jest dana płatność. Za rekalkulacje płatności będzie pobierana opłata.

 13. Koszt monitów przypominających o płatności ponosi wypożyczający (telefonicznie=5 zł, Poczta Polska = 10 zł)

 14. Wypożyczający zobowiązuje się do starannej opieki nad instrumentem oraz jego wyposażeniem.

 15. Wypożyczający zobowiązuje się do udostępniania właścicielowi po wspólnym ustaleniu terminu co 6 miesięcy w celu sprawdzenia stanu technicznego. W przypadku napraw przekraczających 7 dni właściciel może dostarczyć instrument zastępczy na koszt wypożyczającego.

 16. Napraw instrumentu nie wolno dokonywać na własną rękę.

 17. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w budowie i wyglądzie instrumentu oraz wyposażenia.

 18. Wypożyczający zobowiązuje się do naprawy na swój koszt wszystkich uszkodzeń powstałych z winy nieprawidłowego użytkowania w czasie trwania umowy wypożyczenia tylko w pracowni właściciela instrumentu.

 19. Wypożyczający zobowiązuje się dokonywać wszystkich prac naprawczych i renowacyjnych na wypożyczonym instrumencie tylko w pracowni Właściciela instrumentu. Lub po wcześniejszym ustaleniu we wskazanej pracowni.

 20. Jeżeli uszkodzenie (mimo naprawy) wpłynie na obniżenie wartości instrumentu Wypożyczający zobowiązuje się do wyrównania strat.
 21. W przypadku zagubienia, lub całkowitego zniszczenia instrumentu Wypożyczający zobowiązywany jest do wpłaty na rzecz Właściciela kwoty zdefiniowanej w umowie jako wartość wypożyczonego instrumentu wraz z wyposażeniem.

 22. Wypożyczony instrument należy zwrócić w deklarowanym terminie umowy wypożyczenia do rąk własnych właściciela osobiście lub za pośrednictwem DPD (należy podać dzień w którym kurier może przyjechać po zapakowany instrument, a pracownia zamówi kuriera)

 23. W przypadku dostrzeżenia rażących nieprawidłowości w użytkowaniu przedmiotu umowy wypożyczenia Właściciel ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wypożyczający zobowiązuje się do oddania instrumentu wraz z wyposażeniem na żądanie Właściciela.

 24. Przetrzymywanie instrumentu po wygaśnięciu umowy i odmowa jego zwrotu jest uznawane zgodnie z art. 284 Kodeksu Karnego za przywłaszczenie.
 25. Właściciel instrumentu nie ma obowiązku informowania o zmianach w warunkach wypożyczenia , jest on dostępny na stronie www.sobecka.com